زیر گروه ها
گلکاری محوطه دانشکده به همت کانون دانشحویی محیط زیست
گلکاری محوطه دانشکده به همت کانون دانشحویی محیط زیست
حضور دکتر نادی در بخش های مختلف بیمارستان
حضور دکتر نادی در بخش های مختلف بیمارستان
تجلیل از جانبازان و فرزندان شاهد 1401
تجلیل از جانبازان و فرزندان شاهد 1401
همایش میراث سلامت
همایش میراث سلامت
کاروان رضوی
کاروان رضوی
بزرگداشت روزدندانپزشکی
بزرگداشت روزدندانپزشکی
تجلیل از جانبازان و فرزندان شاهد
تجلیل از جانبازان و فرزندان شاهد
ائین تجلیل از بهورزان نمونه 1400
ائین تجلیل از بهورزان نمونه 1400
عکس روز
عکس روز
واکسیناسون
واکسیناسون
1از1‏