دانشکده علوم پزشکی سراب در نظر دارد امور خدمات خودرو سواری و ایاب و ذهاب را مطابق با شرایط زیر به افراد و شرکت های ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

جهت مشاهده و دانلود شرایط مناقصه ستاد مرکزی و معاونت بهداشت کلیک نمایید

جهت مشاهده و دانلود شرایط مناقصه معاونت آموزشی  کلیک نمایید


دانشکده ی علوم پزشکی سراب در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذا را مطابق شرایط زیر به افراد واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه واگذار نماید.

اطلاعیه برون سپاری طبخ و توزیع غذا