تاریخ : سه شنبه 4 آذر 1399
کد 109

نشست مجازی دانشجویان جدیداورد

نشست مجازی دانشجویان جدیدالورود با حضور دکترمجدی معاون آ»وزشی و پژوهشی برگزارمی شود
ویژه دانشجویان جدیدالورود

●نشست مجازی با حضور معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب

■زمان: ۴ آذرماه 

دانشجویان جدیدالورد پرستاری از ساعت ۱۲-۱۱
دانشجویان جدیدالورد بهداشت از ساعت ۱۳-۱۲

از طریق نرم افزار Adobe connectبه آدرس لینک:
Webc.sarabums.ac.ir/amouzesh
* حضوردانشجویان الزامیست*

ویژه دانشجویان جدیدالورود

●نشست مجازی با حضور معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب

■زمان: ۵ آذرماه 

دانشجویان جدیدالورود علوم آزمایشگاهی از ساعت ۱۲-۱۱
دانشجویان جدیدالورود فوریتهای پزشکی از ساعت ۱۳-۱۲

از طریق نرم افزار Adobe connectبه آدرس لینک:
Webc.sarabums.ac.ir/amouzesh
* حضور کلیه دانشجویان الزامیست*
---------------------------------------------------