تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1399
کد 116

اطلاعیه ثبت نام در سامانه ملی مدیریت دانش

اطلاعیه ثبت نام در سامانه ملی مدیریت دانش

اطلاعیه ثبت نام در سامانه ملی مدیریت دانش

قابل توجه کلیه همکاران محترم شاغل در دانشکده علوم پزشکی سراب
 احتراما با عنایت به راه اندازی سامانه ملی مدیریت دانش جهت ثبت تجربیات دانشی لازم است کلیه همکاران (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی ) برابر بخشنامه های ارسالی وزارت تا تاریخ 1400/1/10 نسبت به  ثبت نام و احراز هویت در سامانه یاد شده با مراجعه به آدرس  km.behdasht.gov.ir  اقدام لازم معمول گردد.