تاریخ : پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400
کد 120

اطلاعیه

قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه آزمون پیمانی مورخه 24/11/99 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه آزمون پیمانی مورخه 24/11/99 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 
برابر دستورالعمل وزارت متبوع به اطلاع معرفی شدگان اولیه جهت بررسی مدارک آزمون استخدام پیمانی مورخه 1399/11/24 که تا بحال نسبت به ارائه فرم امتیاز دهی کرونای خود از سایر دانشگاهها و دانشکده ها اقدامی ننموده اند می رساند که بایستی نسبت به ارائه فرم جدید تایید شده امتیاز دهی کرونا  حداکثر تا تاریخ 1400/3/7 اقدام نمایند و در صورت ناقص بودن و یا عدم ارائه فرم در مدت معینه امتیاز مربوطه حذف خواهد شد و بعد از تاریخ مذکور حق هیچگونه اعتراضی قابل استماع نخواهد بود.در ضمن معرفی شدگانی که برابر اطلاع رسانی های قبلی نسبت به ارائه مدارک اولیه نواقصاتی داشته اند حتما تا تاریخ اعلامی تکمیل نمایند در غیر اینصورت هر گونه عواقب بعدی متوجه خودشان خواهد بود.