تاریخ : سه شنبه 16 فروردين 1401
کد 148

ابرازاحساس پاک نسبت به مهربانی پزشک

یک بیماربهبود یافته که تشخیص به موقع و اقدام فوری را موجب نجات جانش عنوان کرد از پزشک معالجش تشکرکرد.
به گزارش وبداسراب تشخیص طلایی و به موقع جان بیماری را نجات داد
خانم لطفی بیماری است که به دلیل وقوع یک اتفاق تلخ به اورژانس مراجعه و با تشخیص به موقع خانم دکترنعمتی متخصص طب اورژانس و اقدامات درمانی فوری از طرف پرسنل پرستاری  از وی قدردانی کرد و در گفتگوی کوتاهی  اقدام درمانی موثر که موجب نجات جان او شده بودرا توضیح داد.
به رسم ادب این بانوی سرابی به همراه خانواده خود در حضور دکترنادی رییس دانشکده علوم پزشکی سراب لوح سپاسی تقدیم این دکتر زحمت کش کرد.