تاریخ : يکشنبه 11 ارديبهشت 1401
کد 177

دکترنادی عنوان کرد:

ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب نقش روانشناسان و مشاوران حوزه سلامت را در کاهش خشونت ها مورد تاکید قرارداد.

به گزارش وبداسراب"دکتراکبرنادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب"در آئین گرامیداشت روز مشاورو روانشناس در دانشکده علوم پزشکی سراب گفت:مشاوران و روانشناسان حوزه سلامت نقش مهمی در کاهش جرائم خشن و خشونت ها دارند و باید از ظرفیت این واحدبه نحو احسن استفاده شود.

وی با قدردانی از کارشناسان مشاوره و سلامت روان افزود: با توجه به اینکه طبق آمارهای رسمی نزاع و خشونت در چندسال اخیر در شهرستان سراب افزایش یافته،ضرورت دارد تا در اسرع وقت کارگروه ویزه ای با حضور عوامل دخیل با محوریت کارشناسان سلامت روان در دانشکده علوم پزشکی ایجاد و با درنظر گرفتن سند مبارزه با خشونت و جرائم خشن نسبت به ارتقا خدمات دهی به مراجعان،اموزش های موثرتر در مورد مهارخشم و انجام تحقیقات میدانی به منظوربرنامه ریزی مناسب اقدامات لازم صورت گیرد.

در ادامه از کارشناسان سلامت روان و مشاوران دانشکده علوم پزشکی سراب با شاخه گلی تجلیل شد.