تاریخ : چهارشنبه 26 مرداد 1401
کد 219

بازدید کارشناس ارزیاب اموزشی از بیمارستان سراب

کارشناس وزراتی با هدف اعتباربخشی و بررسی سنجه های اموزشی بیمارستان از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب آقای دکترمحمدپور  کارشناس اعزامی از وزارت بهداشت و درمان با هدف ارزیابی و اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی ره سراب از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید و فرآیندهای آموزشی را مورد ارزیابی قرارداد.
در ادامه با حضور دکترنادی رییس دانشکده علوم پزشکی سراب و دکترمتفکرازاد رییس بیمارستان امام ره سراب  جمع بندی نهایی صورت گرفت .
دکتربهنیافر معاون آموزشی بیمارستان    و دکترابوالحسنی  معاون پژوهشی بیمارستان گزارشی از فرایندها و ساختارهای پیش بینی شده در حوزه آموزش و پژوهش ارایه دادند.