تاریخ : يکشنبه 13 شهريور 1401
کد 225

تالیف کتاب رضایت مندی شغلی و منابع انسانی

دکتر نادی، رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب رضایت مندی شغلی را گام مهمی در پیشبرد اهداف سازمانی عنوان کرد
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب و در راستای توسعه مندی و افزایش کارایی منابع انسانی کتاب "رضایت مندی شغلی و منابع انسانی" توسط آرش باقرلویی و عبدالرضا وکیل آزاد سرابی از کارمندان معاونت توسعه و مدیریت منابع تالیف و امروز یک نسخه از آن تحویل دکتر نادی ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب شد.
دکتر نادی با قدردانی از مولفین، رضایت مندی شغلی را گام مهمی در پیشبرد اهداف سازمانی و رسیدن به تعالی عنوان کرد و بر ضرورت قدردانی از همکاران نویسنده و فعال تاکید کرد.