تاریخ : شنبه 10 آذر 1397
کد 29

اطلاعیه شماره 2

اعلام زمان مصاحبه تخصصی فراگیر بهورزی

.

ازکلیه افراد راه یافته به مرحله مصاحبه تخصصی که اسامی شان درذیل ذکرشده است دعوت میشودبادردست داشتن اصل شناسنامه وکارت ملی طبق جدول زمانبندی جهت انجام مصاحبه درآدرس : سراب خیابان امام خمینی – پشت تربیت بدنی – جنب مدرسه ام البنین -مرکزآموزش بهورزی سراب مراجعه نمایند.