تاریخ : يکشنبه 6 فروردين 1402
کد 295

اهدای دستگاه کاردیوگرافی به ارزش 25 میلیون تومان به موسسه خیریه بیمارستانی

دکتر نادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب به همراه مدیرعامل موسسه خیریه بیمارستانی با حاج  یحیی باغبان جاوید فرزند  شهید باغبان جاوید دیدار کردند.
اهدای دستگاه کاردیوگرافی به ارزش 25 میلیون تومان به موسسه خیریه بیمارستانی
دکتر نادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب به همراه مدیرعامل موسسه خیریه بیمارستانی با حاج  یحیی باغبان جاوید فرزند  شهید باغبان جاوید دیدار کردند.
در این دیدار این فعال اجتماعی و مذهبی تاکید کرد: کمک به بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی یک تکلیف و عمل انسانی است.
وی به خدمات جامعه سلامت اشاره کرد و افزود: ما در جریان دفاع مقدس شاهد خدمات فداکارانه پزشکان و کادر درمان به مجروحان جنگی بودیم  و در چند سال اخیر نیز شاهد جانفشانی مدافعان سلامت بودیم.
این گزارش حاکی است مهندس سعید باغبان جاوید فرزند حاج یحیی از خیران سلامت بوده و بارها با اهدای تجهیزات پزشکی نام نیک خود را در دفتر خیران نیک اندیش به ثبت رسانده است.