تاریخ : چهارشنبه 9 فروردين 1402
کد 299

بازید میدانی کارشناسان حوزه بهداشت محیط

نظارت و بازدید میدانی کارشناسان حوزه بهداشت محیط از مراکز مهم عرضه و نوزیع غذا
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب در ادامه نظارت و بازدیدهای میدانی کارشناسان حوزه بهداشت محیط در قالب امید مشترک،از مراکز مهم عرضه و توزیع مواد غذایی و خدماتی شهرستان سراب در  طی روزهای اخیر بازدید و کارشناسان فرآیندهای بهداشتی مورد نظر را مورد ارزیابی و سنجش  قرار دادند.