تاریخ : شنبه 17 آذر 1397
کد 30

پایش عملکرد مجموعه دانشکده علوم پزشکی سراب به منطور ارتقا سلامت اداری

تعدادی از کارشناسان بازرسی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از واحدهای مختلف دانشکده علوم پزشکی سراب بازدید کردند.
به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب،ابراهیم صومی رئیس تیم ارتقای سلامت نظام اداری و مدیر اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همراه اعضاء تیم کارشناسان ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه  ، روز سه شنبه سیزدهم آذر ماه از دانشکده علوم پزشکی سراب بازدید کردند.
ابراهیم صومی در بازدید دانشکده علوم پزشکی سراب ازبازدید های مستمر کارشناسان این اداره از مجموعه واحدهای دانشگاه خبر داد وگفت: رعایت قوانین ومقررات باعث می شود تا به سمت سلامت اداری گام برداریم  ودر این میان کارشناسان بازرسی با راهنمایی ها وتذکرات به موقع می تواند در پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی موثر واقع شوند.

پس از حضور اعضای تیم سلامت نظام اداری در بخشهای مختلف اداری ودرمانی وپایش عملکردها ، در پایان نشستی با حضور دکتر ابهری رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب  واعضای تیم ارتقای سلامت نظام اداری برگزار گردید.
دکتر ابهری ضمن تشکر از تیم بازرسی این اقدام را مثبت ارزیابی کرده واظهار داشت که با شناسایی نقاط قوت وضعف هرچه بهتر در خدمت سلامت جامعه گام برداریم .