تاریخ : سه شنبه 14 شهريور 1402
کد 370

آزمون استخدامی در رشته های پزشک متخصص طب اورژانس، پزشک عمومی و پرستار

دانشکده علوم پزشکی سراب به منظور تامین نیروی کار مورد نیاز در بیمارستان، در رشته های پزشک متخصص طب اورژانس، پزشک عمومی و پرستار به صورت پیمانی نیرو استخدام می کند.
دانشکده علوم پزشکی سراب به منظور تامین نیروی کار مورد نیاز در بیمارستان، در رشته های پزشک متخصص طب اورژانس، پزشک عمومی و پرستار به صورت پیمانی نیرو استخدام می کند.
ثبت نام به صورت حضوري از مورخه 1402/6/14لغایت مورخه 1402/6/26 در محل ستاد مرکزي دانشکده علوم پزشکی سراب (اتاق کارگزینی) انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.
دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشکده علوم پزشکی سراب