تاریخ : پنجشنبه 4 مرداد 1397
کد 4

اطلاعیه اعلام نتايج آزمون استخدامي مورخه

ضمن تبريك به پذيرفته شدگان آزمون استخدامي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراب ليست اسامي پذيرفته شدگان حائز شرايط معرفي به هسته گزينش اعلام مي گردد.