تاریخ : دوشنبه 13 مرداد 1399
کد 93

مستندات ستاد ملی مبارزه با کرونا-دانشکده علوم پزشکی سراب

مستندات ستاد ملی مبارزه با کرونا-دانشکده علوم پزشکی سراب

روایت کووید 19 از زبان دکتر نادی