آدرس دانشکده:

 سراب - خیابان امام خمینی - ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراب

شماره تلفن ثابت :

آدرس پست الکترونیکی:

info@sarabfac.tbzmed.ac.ir