اداره بازرسي ،‌ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات دانشکده علوم پزشکی سراب:

اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات ، بعنوان يكي از واحدهاي ستادي دانشگاه و زير نظر مستقيم رئيس دانشکده علوم پزشكي مي باشد . بطور كلي وظايف بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات از كليه واحدهاي تابعه دانشکده را عهده دار مي باشد  .
اين اداره به منظور ارائه خدمات بهتر، بررسي نقطه نظرات، پيشنهادات، انتقادات و عملكرد مسئولين و كارمندان دانشگاه از لحاظ سرعت، دقت، انظباط كاري، پيشگيري از فساد اداري، ارتقاء شفافيت، ضابطه مداري، توجه و حساسيت در كنترل و انظباط مالي، و نهايتاً تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دربخش وظايف محوله دانشکده علوم پزشكي را به عهده دارد .
در اين راستا تحقق اهداف از طريق  بازرسي هاي دوره اي و نظارت بر عملكرد مجموعه دانشکده علوم پزشكي سراب ، خصوصاً از بعد پيشگيرانه تخلفات احتمالي دنبال مي شود . به تعبير ديگر حصول اطمينان از حسن جريان امور، تهيه و تدوين شاخصهاي اختصاصي و ترسيم معيارهاي ارزيابي عملكرد سازمانها و مديريت هاي تابعه و تجزيه و تحليل يافته ها و ارزيابي هاي انجام شده كه نهايتاً به ارائه گزارش هاي كارشناسي توأم با راهكارهاي سازنده  به رياست محترم دانشکده ميگردد، از جمله اقداماتي است كه جايگاه اين حوزه را در سياست گذاري ها و ارزيابي هاي دانشکده علوم پزشكي مشخص مي نمايد .
ماموریت:
توسعه و بالندگی ایران اسلامی، نیازمند وجود سازمان هایی پویا، شفاف و چابک می باشد. گام نهادن در مسیر دستیابی به چنین سازمان هایی مستلزم حضور همه جانبه، مستمر و صادقانه مجموعه ای نظارتی در کنار سایر کارکنان تلاشگر دستگاه جهت شناسایی موانع موجود در مسیر رشد و تعالی و از بین بردن گلوگاه های فساد خیز می باشد.