شرح وظایف دفاتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

1. دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکايات و پيگيری موضوع تا اخذ نتيجه نهايی و پاسخگويی به شاکی .
2. پاسخگويی حضوری و تلفنی به مراجعين و راهنمايی و رفع اشکال آنها در موارد مربوط .
3. برقراری ارتباط با واحدهای پاسخگويی به شکايات ، مراکز خدمات و درمانی تابعه و اعمال نظارت مستمر بر عملکرد آنان و دريافت و جمع بندی گزارشهای واصله همراه با تجزيه و تحليل لازم جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه و نيز ارسال به دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنين وزارت متبوع .
4. برقراری ارتباط مستمر با دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت متبوع و اجرای خط مشی ها و سياستها و دستور العملهايی که توسط سازمان مذکور تهيه و ابلاغ می گردد
5. تنظيم و تکميل گزارش عملياتی دستگاه متبوع به صورت فصلی مطابق فرمهای ابلاغی و ارسال آن به دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات وزارت متبوع و در صورت نياز سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
6. تهيه و تنظيم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و يا موردی جهت واحدهای پاسخگويی به شکايات واحدها و مراکز تابعه .
7. هماهنگی و همکاری با دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت متبوع در رابطه با نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات .
8.اعزام بازرس يا هيات های بازرسی جهت انجام بازرسی های مستمر ، دوره ای و موردی به منظور تهيه گزارش لازم و ارائه پيشنهادها و راه حل های مناسب جهت رفع نواقص و مشکلات به مراجع مربوطه
9. اخذ نظريات واحدهای تخصصی دستگاه متبوع در موضوعات مطروحه در صورت لزوم به منظور رسيدگی و اعلام پاسخ به شکايات
10. برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و وزارت متبوع و ايفای وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور ، کميسيون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات جهت اطلاع از نظريات مردم در خصوص نحوه عمل دستگاه اجرائی ذيربط .
11. حضور مديريت در جلسات هماهنگی که از سوی دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت متبوع جهت بحث و تبادل اطلاعات تشکيل می گردد
12. برگزاری جلسات هماهنگی بين واحدهای پاسخگويی به شکايات واحد و مراکز تابعه در فواصل زمانی مناسب
13. برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی ، تحقيقاتی و دانشگاهی در زمينه سنجش افکار عمومی به منظور استفاده از يافته های علمی در زمينه های مربوط .
14. مطالعه و بررسی مستمر روشهای انجام کار در دفتر و واحدهای پاسخگويی به شکايات مراکز و واحدهای تابعه به منظور ارائه پيشنهادها اصلاحي لازم.
15. انجام اقدامات لازم به منظور استقرار سيستمهای پيشرفته و مکانيزه جهت افزايش دقت ، سرعت و کيفيت گزارشگيری و گزارش دهی .
16. ارائه خط مشی به واحدهای تحت پوشش در رابطه با شکايات واصله و انجام بازرسی های لازم.