آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی: /Uploads/User/26/files/pdf
مجموعه دستورالعمل های برنامه های طرح تحول سلامت: /Uploads/User/26/files/.pdf
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی:/Uploads/User/26/aeein_name_mali.pdf
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری: /Uploads/User/26/.pdf

دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری": /Uploads/User/26/2).pdf