خلیل ملکی
مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی شکایات

آدرس پست الکترونیکی: khmaleki44@yahoo.com 
تلفن محل کار: 04143237412
آدرس محل کار : سراب - خیابان امام خمینی - ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراب.
 
فاطمه شاکری
کارشناس بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات
آدرس پست الکترونیکی: Fatemehshakeri2018@gmail.com 
تلفن محل کار: 04143227414
آدرس محل کار :
سراب - خیابان امام خمینی - ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراب – طبقه دوم – اتاق 16.