کمیته مدیریت عملکرد
این کمیته برای اجرای برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری ( موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری) و فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای سازمانی و دستگاه ها تشکیل می گردد.
۱- اهم وظایف کمیته مدیریت عملکرد
 راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه
 تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه (بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت)
 مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارایه گزارش به شورا
 تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه
 تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر، بهره وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم
 - تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق ، تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا
۲- اعضای کمیته
 رییس شورای راهبری توسعه مدیریت و یا معاون توسعه مدیریت دستگاه- رییس
 مدیر واحد مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه- دبیر
 معاونین و مدیران تخصصی دستگاه حسب مورد
 یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورا
 حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورا
امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته، در دفتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه انجام می شود.
محمود عسکری‌آزاد - جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور