منشور اخلاقی اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات
اين اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي داند.
به حكم آيه هاي :«. ... و لاتقف ما ليس لك به علم...» (سوره اسراء آيه 36) و «...اِن بعض الظن اِثم...» (سوره حجرات آيه12)


منشور اخلاقی ما
 • همیشه و در همه حال رضایت خدواند متعال را مد نظر قرار داده و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش می دانیم.
 • پرهيز از هرگونه ايجاد جو تشویش اذهان عمومی، شايعه سازي، تهمت، غيبت و.... را وظيفه شرعي خود مي دانيم.
 • امانتداری، حفظ اسرار ارباب رجوع و خودداری از افشای اسناد محرمانه را به عنوان یک اصل اخلاقی، رفتار سازمانی و وظیفه قانونی می دانیم. 
 • تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی، تقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار را وظیفه قانونی خود می دانیم.
 • انتقال تجربيات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهينه به همكاران، بر قراري توازن و اعتدال متناسب فعاليت در محيط كار و زندگي خانوادگي را از وظايف خود مي دانيم
 • استفاده قانوني و درست از اختيارات و قدرت سازماني و رعايت دقيق قوانين ومقررات را در وظايف خود واجب مي دانيم.
 • در تعامل با همکاران و ارباب رجوع، حسن رفتار، رعایت عدالت و انصاف، ایجاد فضای صمیمانه و برقراری حس اعتماد متقابل را از وظایف خود می دانیم.
 • ايجاد فضاي صميمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعين و كاركنان را از وظايف خود مي دانيم.
 • شفاف سازي مستندات و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعين ؛ تقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار را وظيفه قانوني خود مي دانيم.
 • پرهيز از هر گونه مظاهر فساد اداري از قبيل سفارش، هديه غير متعارف و وجه نقد و جلوگيري از آن را وظيفه خود مي دانيم.
 • ارائه راهنمايي و اطلاعات لازم به مراجعين بمنظور سهولت انجام امور آنان ؛ توجه به درخواستهاي معقول و قانوني مراجعين و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظايف خود مي دانيم.
 • همواره پذیرای انتقادات سازنده و پیشنهادهای اثربخش برای تعالی سازمانی بوده و با تمام وجود از آن ها استقبال می کنیم.
 • نظم، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمات بهتر را از اصول مسلم و قطعی موفقیت سازمان خود می‌دانیم.
 •   برای شأن و منزلت ارباب رجوع اهمیت قائلیم و مطالبه به حق و قانونی آنان را به عنوان منبعی گران بها برای بهبود عملکردمان قلمداد می کنیم.
 • موفقیت و رشد ما در بلند مدت در گرو تعامل مثبت و مستمر با ارباب رجوع است.