برچسب شده با

برچسب شده با پایش عملیاتی

نشست توجیهی پایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد

مطالب/ نشست توجیهی پایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد

                           
      نشست توجیهی پایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد معاونان مدیران و کارشناسان پایش عملیاتی حوزه های مختلف دانشکده علوم پزشکی سراب در نشست توجیهی راهکارهای بهینه کردن ثبت مستندات برنامه های عملیاتی را بررسی کردند.
سه شنبه 2 بهمن 1397