برچسب شده با ذکترابهری
مطالب/ زنان در حوزه سلامت نقش آفرین هستند                            
      دکترابهری در دیدار با بانوان کارمند دانشکده علوم پزشکی سراب بر نقش ارزنده جامعه زنان در حوزه سلامت تاکید کرد.
چهارشنبه 8 اسفند 1397