برچسب شده با

برچسب شده با ذکترابهری

زنان در حوزه سلامت نقش آفرین هستند

مطالب/ زنان در حوزه سلامت نقش آفرین هستند

                           
      زنان در حوزه سلامت نقش آفرین هستند دکترابهری در دیدار با بانوان کارمند دانشکده علوم پزشکی سراب بر نقش ارزنده جامعه زنان در حوزه سلامت تاکید کرد.
چهارشنبه 8 اسفند 1397