برچسب شده با مدیریت غذا
مطالب/ آگهی واگذاری پخت و توزیع غذای دانشجویی                            
      متقاضیان با مراجعه به واحد امور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی فرم قیمت و شرایط را دریافت کنند
شنبه 24 شهريور 1397
صفحات/ معاونت ها و مدیریت ها                            
     
پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397