برچسب شده با کووید19
مطالب/ کلینیک غربالگری کرونا در مرکز بهداشت سراب در سه شیفت کاری فعالیت دارد                            
      با تمهیدمعاونت بهداشتی کلینیک غربالگری بیماری کووید19در مرکز بهداشت سراب دایرشده است.
چهارشنبه 6 فروردين 1399