برچسب شده با دکتربایرامی
مطالب/ تمهیدات لازم برای مقابله احتمالی با التور                            
      کمیته پیشگیری از شیوع احتمالی التور با حضور معاون بهداشتی تشکیل شد.
پنجشنبه 1 خرداد 1399