برچسب شده با کریمی
مطالب/ دیدار با استادکریمی مراغه ای                            
      دکترنادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراببه همراه اعضای کانون شعر و ادب دانشکده علوم پزشکی سراب با استاد کریمی شاعر معروف آذربایجانی دیدارکردند.
پنجشنبه 29 خرداد 1399