برچسب شده با

برچسب شده با کریمی

دیدار با استادکریمی مراغه ای

مطالب/ دیدار با استادکریمی مراغه ای

                           
      دیدار با استادکریمی مراغه ای دکترنادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراببه همراه اعضای کانون شعر و ادب دانشکده علوم پزشکی سراب با استاد کریمی شاعر معروف آذربایجانی دیدارکردند.
پنجشنبه 29 خرداد 1399