برچسب شده با

برچسب شده با روزبهورز

برگی از دفترخدمت/زهراسلمان زاده بهورز روستای اسبفروشان

مطالب/ برگی از دفترخدمت/زهراسلمان زاده بهورز روستای اسبفروشان

                           
      برگی از دفترخدمت/زهراسلمان زاده بهورز روستای اسبفروشان بهورز روستای اسبفروشان خدمت به مردم را مهمترینت هدف یک بهورز عنوان کرد.
يکشنبه 22 خرداد 1401
بهورزان طلایه داران دفاع از سلامتی مردم هستند

مطالب/ بهورزان طلایه داران دفاع از سلامتی مردم هستند

                           
      بهورزان طلایه داران دفاع از سلامتی مردم هستند دکتر نادی با انتشارپیامی روز بهورز را فرصتی برای بازگویی خدمات این قشر عنوان کرد.
چهارشنبه 12 شهريور 1399