برچسب شده با

برچسب شده با روزبهورز

بهورزان طلایه داران دفاع از سلامتی مردم هستند

مطالب/ بهورزان طلایه داران دفاع از سلامتی مردم هستند

                           
      بهورزان طلایه داران دفاع از سلامتی مردم هستند دکتر نادی با انتشارپیامی روز بهورز را فرصتی برای بازگویی خدمات این قشر عنوان کرد.
چهارشنبه 12 شهريور 1399