برچسب شده با

برچسب شده با شورای صنفی

بهبود کیفیت تغذیه /رفع نواقص خوابگاه وتجهیز ازمایشگاه

مطالب/ بهبود کیفیت تغذیه /رفع نواقص خوابگاه وتجهیز ازمایشگاه

                           
      بهبود کیفیت تغذیه /رفع نواقص خوابگاه وتجهیز ازمایشگاه در نخستین نشست شورای صنفی بارییس دانشکده علوم پزشکی درخواست‌های دانشجویان مطرح و تصمیماتی درجهت بهبود خدمات دهی اتخاذ شد.
پنجشنبه 18 شهريور 1400