برچسب شده با

برچسب شده با دانشجو

نشست اعضای انجمن اسلامی با ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب

مطالب/ نشست اعضای انجمن اسلامی با ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب

                           
      نشست اعضای انجمن اسلامی با ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب در نشست دکترنادی با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مسائل حوزه دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت.
چهارشنبه 24 فروردين 1401