برچسب شده با

برچسب شده با بازنشسته

برگی از دفترخدمت/جوادآدمی بازنشسته بیمارستان

مطالب/ برگی از دفترخدمت/جوادآدمی بازنشسته بیمارستان

                           
      برگی از دفترخدمت/جوادآدمی بازنشسته بیمارستان هر کسی در بیمارستان فعالیت می‌کند باید سعه صدر و تحمل بالایی داشته باشد
شنبه 27 فروردين 1401