برچسب شده با

برچسب شده با متفکرازاد

تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب

مطالب/ تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب

                           
      تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب رئیس بیمارستان امام ره سراب از تجهیز بخش فیزیوتراپی بیمارستان امام ره خبرداد.
يکشنبه 4 ارديبهشت 1401