برچسب شده با

برچسب شده با کارگروه

ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

مطالب/ ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم

                           
      ضرورت تشکیل کارگروه پیشگیری و مهارخشم رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب نقش روانشناسان و مشاوران حوزه سلامت را در کاهش خشونت ها مورد تاکید قرارداد.
يکشنبه 11 ارديبهشت 1401