برچسب شده با

برچسب شده با دفترخدمت

برگی از دفترخدمت/زهراسلمان زاده بهورز روستای اسبفروشان

مطالب/ برگی از دفترخدمت/زهراسلمان زاده بهورز روستای اسبفروشان

                           
      برگی از دفترخدمت/زهراسلمان زاده بهورز روستای اسبفروشان بهورز روستای اسبفروشان خدمت به مردم را مهمترینت هدف یک بهورز عنوان کرد.
يکشنبه 22 خرداد 1401