برچسب شده با

برچسب شده با پشتبانی

انتصاب عضو کارگروه بازنگری دستورالعمل های خدمات رفاهی وزارت بهداشت

مطالب/ انتصاب عضو کارگروه بازنگری دستورالعمل های خدمات رفاهی وزارت بهداشت

                           
      انتصاب عضو کارگروه بازنگری دستورالعمل های خدمات رفاهی وزارت بهداشت مدیر پشتبانی و رفاه دانشکده علوم پزشکی سراب به عنوان عضو کارگروه بازنگری دردستورالعمل های خدمات رفاهی و ورزشی کارکنان نظام سلامت منصوب شد.
يکشنبه 5 تير 1401