برچسب شده با

برچسب شده با وبا

نشست تخصصی آموزشی درمورد بیماری وبا دربیمارستان سراب برگزارشد

مطالب/ نشست تخصصی آموزشی درمورد بیماری وبا دربیمارستان سراب برگزارشد

                           
      نشست تخصصی آموزشی درمورد بیماری وبا دربیمارستان سراب برگزارشد به همت مرکز مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی و با حضور کادر درمانی بیمارستان نشست آموزشی توجیهی درمورد التور برگزارشد.
سه شنبه 28 تير 1401