برچسب شده با

برچسب شده با تست بیلی

بازدید میدانی ناظران و کارشناسان حوزه سلامت کودکان وزرات بهداشت از معاونت بهداشتی

مطالب/ بازدید میدانی ناظران و کارشناسان حوزه سلامت کودکان وزرات بهداشت از معاونت بهداشتی

                           
      بازدید میدانی ناظران و کارشناسان حوزه سلامت کودکان وزرات بهداشت از معاونت بهداشتی مرکز رشد و تکامل کودکان در سراب برای گروه هدف تست بیلی انجام می دهد.
شنبه 8 مرداد 1401