برچسب شده با

برچسب شده با ایمنی

فرایندهای ایمنی کار در شهرستان سراب مورد ارزیابی قرارگرفت

مطالب/ فرایندهای ایمنی کار در شهرستان سراب مورد ارزیابی قرارگرفت

                           
      فرایندهای ایمنی کار در شهرستان سراب مورد ارزیابی قرارگرفت کارشناسان وزرات بهداشت از فعالیت های صورت گرفته در حوزه بهداشت محیط و کاربازدید کردند.
دوشنبه 10 مرداد 1401