برچسب شده با

برچسب شده با اعتباربخشی

بازدید کارشناس ارزیاب اموزشی از بیمارستان سراب

مطالب/ بازدید کارشناس ارزیاب اموزشی از بیمارستان سراب

                           
      بازدید کارشناس ارزیاب اموزشی از بیمارستان سراب کارشناس وزراتی با هدف اعتباربخشی و بررسی سنجه های اموزشی بیمارستان از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کرد.
چهارشنبه 26 مرداد 1401