برچسب شده با

برچسب شده با کتاب

تفاهم نامه دانشکده علوم پزشکی سراب با نهاد کتابخانه های شهرستان سراب

مطالب/ تفاهم نامه دانشکده علوم پزشکی سراب با نهاد کتابخانه های شهرستان سراب

                           
      تفاهم نامه دانشکده علوم پزشکی سراب با نهاد کتابخانه های شهرستان سراب با اجرای طرح الو کتاب همه اعضا می توانند کتاب ها را در محل کار خود دریافت کنند.
يکشنبه 13 شهريور 1401