برچسب شده با

برچسب شده با دکترباقری فرد

نشست مشترک دکترداودی نماینده مردم سراب  با دکترباقری فرد معاون آموزشی  وزیر بهداشت و درمان

مطالب/ نشست مشترک دکترداودی نماینده مردم سراب با دکترباقری فرد معاون آموزشی وزیر بهداشت و درمان

                           
      نشست مشترک دکترداودی نماینده مردم سراب  با دکترباقری فرد معاون آموزشی  وزیر بهداشت و درمان تجهیز و توسعه خدمات اموزشی در دانشکده علوم پزشکی سراب مورد تاکید قرارگرفت.
دوشنبه 16 آبان 1401