برچسب شده با

برچسب شده با تحقیقات

ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان

مطالب/ ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان

                           
      ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان دردانشکده علوم پزشکی سراب دانشجویان مستعد و علاقمند و نیز استادان پای کار و فعال آمادگی کامل دارند تا با حمایت های معاونت تحقیقات این بخش را تقویت کنند.
سه شنبه 17 آبان 1401