برچسب شده با

برچسب شده با دکتراطمینان بخش

کارگاه آموزشی آشنایی با آنفلوآنزای فصلی

مطالب/ کارگاه آموزشی آشنایی با آنفلوآنزای فصلی

                           
      کارگاه آموزشی آشنایی با آنفلوآنزای فصلی کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری فصلی آنفلوآنزا توسط دکترحمید اطمینان بخش پزشک مبارزه با بیماریها و مشیول این مرکز ارائه شد .
يکشنبه 29 آبان 1401