برچسب شده با

برچسب شده با مقام زن

جایگاه ویژه زن در اسلام و قرآن مورد تاکید قرار گرفت.

مطالب/ جایگاه ویژه زن در اسلام و قرآن مورد تاکید قرار گرفت.

                           
      جایگاه ویژه زن در اسلام و قرآن مورد تاکید قرار گرفت. حجت الاسلام والمسلمین شیخ سعید حبیب زاده: هرجا در قرآن از مردان نام برده شده درکنار آن از زنان نیز یادشده (مومنان و مومنان ؛مسلمین و مسلمات ) و ازبرخی زنان برگزیده الهی نیز سخن به میان آمده است.
دوشنبه 26 دي 1401