برچسب شده با

برچسب شده با معاونت آموزشی سراب

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

مطالب/ فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب

                           
      فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی سراب دانشکده علوم پزشکی سراب در رشته PH,D اپیدمیولوژی هیات علمی متعهد خدمت می پذیرد
چهارشنبه 25 آبان 1401
معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

صفحات/ معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

                           
      معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
سه شنبه 8 خرداد 1397