برچسب شده با معاونت دانشجویی
مطالب/ نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد                            
      مدیران مفداهای علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی سراب راهکارهای ارتقا مفداها را بررسی کردند.
پنجشنبه 15 شهريور 1397
صفحات/ معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی                            
     
سه شنبه 8 خرداد 1397
صفحات/ معاونت ها و مدیریت ها                            
     
پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397