برچسب شده با

برچسب شده با معاونت دانشجویی

نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد

مطالب/ نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد

                           
      نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد مدیران مفداهای علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی سراب راهکارهای ارتقا مفداها را بررسی کردند.
پنجشنبه 15 شهريور 1397
معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

صفحات/ معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

                           
      معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
سه شنبه 8 خرداد 1397
معاونت ها و مدیریت ها

صفحات/ معاونت ها و مدیریت ها

                           
      معاونت ها و مدیریت ها
پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397